Kancelaria Radcy Prawnego

Maciej Chrzanowski

Skuteczne rozwiÄ…zania dla biznesu

Pomagamy w osiąganiu celów na gruncie obowiązującego prawa, traktując każdą sprawę z najwyższą powagą i pełnym zaangażowaniem.

ZAKRES USŁUG

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kompleksowa obsługa twórców, artystów wykonawców, organizacji zbiorowego zarządzania oraz podmiotów gospodarczych w zakresie sporządzania opinii prawnych, tworzenia i opiniowania umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa autorskie (utwory architektoniczne, literackie, muzyczne, fotograficzne, programy komputerowe). Reprezentowanie twórców i artystów wykonawców przed sądami w sporach z pracodawcami, kontrahentami oraz organizacjami zbiorowego zarządzania. Doradztwo dla podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony danych osobowych, sporządzanie dokumentacji wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania).

ODSZKODOWANIA I PRAWO MEDYCZNE

Dochodzenie wszelkich należnych roszczeń (zadośćuczynienie, odszkodowania, renta) na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w miejscu pracy oraz w wyniku błędów medycznych. Reprezentowanie poszkodowanych w postępowaniach przed sądami, zakładami ubezpieczeń, szpitalami, ZUS oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za szkodę. Pomoc prawna i prowadzenie sporów w razie naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych lub osób prawnych. Obsługa prawna i prowadzenie szkoleń dla podmiotów świadczących usługi z branży medycznej.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Obsługa prawna i rejestracja spółek prawa handlowego, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych oraz cywilnych, reprezentacja spółek w postępowaniach rejestrowych, zgłaszanie zmian (skład osobowy, podwyższenie kapitału) w KRS, likwidacja, przejęcia i przekształcanie spółek. Dochodzenie należności i reprezentacja podmiotów gospodarczych w ramach postępowania upadłościowego, obsługa prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zastępstwo w postępowaniach przed UKE, reprezentacja abonentów w sporach z operatorami.

PROCES

Obsługa podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w zakresie sporządzania pozwów, apelacji, zażaleń, pism procesowych oraz skarg kasacyjnych. Reprezentacja osób fizycznych i prawnych przed sądami wszystkich instancji w postępowaniach cywilnych, sądowoadministracyjnych, karnych oraz przed Sądem Najwyższym. Windykacja należności.

LEGALIZACJA POBYTU

Składanie wniosków i reprezentacja cudzoziemców w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE. Składanie wniosków i reprezentacja cudzoziemców w postępowaniach o wydanie zezwolenia na pracę, wymianę karty pobytu oraz o nadanie obywatelstwa polskiego.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, aktów prawa wewnętrznego oraz opinii prawnych. Reprezentowanie osób fizycznych i prawnych w postępowaniach przed sądami pracy oraz ZUS. Sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołań od decyzji ZUS oraz dochodzenie zaległych wynagrodzeń.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie według stawki godzinowej

Wysokość wynagrodzenia zależna jest od ilości godzin przepracowanych przy prowadzeniu sprawy, przy czym wysokość stawki ustalana jest z Klientem, z uwzględnieniem charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz pomocy dodatkowych specjalistów.

Abonament (stała obsługa)

Ustalony indywidualnie z Klientem pakiet godzin do wykorzystania. W razie niewykorzystania pełnej liczby godzin, pozostała ilość przechodzi na kolejny miesiąc. Po zakończeniu miesiąca Klient otrzymuje zestawienie wykonanych czynności wraz z rozliczeniem czasu pracy.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Uzgodniona z Klientem kwota wynagrodzenia miesięcznego, która nie ulega zmianie, niezależnie od ilości pracy przypadającej w danym miesiącu.

Wynagrodzenie podstawowe (jednorazowe)

Wynagrodzenie ustalone indywidualnie z Klientem, uwzględniające takie elementy sprawy jak czas jej prowadzenia, stopień złożoności oraz liczbę osób zaangażowanych w jej prowadzenie. Wysokość wynagrodzenia nie ulega zmianie, niezależnie od liczby poświęconych na jej prowadzenie godzin.

ZESPÓŁ

Radca prawny Maciej Chrzanowski, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (2013), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011). Posiada wieloletnie doświadczenie, które obejmuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w ramach Kancelarii Radców Prawnych w Krakowie, dochodzenie odszkodowań i reprezentację przez sądami osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i na skutek błędów medycznych w ramach Kancelarii Odszkodowawczej oraz pracę dla dużego koncernu z branży IT w Budapeszcie. Włada językiem angielskim (w tym prawniczym - certyfikat TOLES Higher) i językiem rosyjskim. Kancelaria współpracuje również z aplikantami, radcami prawnymi i adwokatami na terenie Krakowa.

KONTAKT
Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Chrzanowski
ul. Kolejowa 45/53
01-210 Warszawa
tel. +48 600 793 457
e-mail: kancelaria@mchrzanowski.pl
NIP: 5130154827
REGON: 363455883
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod podanym numerem telefonu.
All Rights Reserved © 2016 Maciej Chrzanowski